Projektikonkurss "Järgmine samm”

Veebruar 2022 avaneb projektikonkurss „Järgmine samm“, kuhu oodatakse noorte omaalgatuslike ideid mõne olulise kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas. Eriti tõstetakse esile vaimse tervise, digipöördega ja rohepöördega seotud võimalusi kodukohas.

  • Taotleja saab olla noor või noortegrupp vanuses 7-26.
  • Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000 eurot.
  • Iga noor/noortegrupp saab idee esitamise, selle elluviimise ja õpikogemuse analüüsi ajal (vajadusel) tuge mentorilt noortekeskusest.

Taotlemine toimub kahes voorus:
I tähtaeg:
14. veebruar (esialgse ideekavandi esitamine)
28. veebruar (projekti esitamine)

II tähtaeg:
18. aprill (esialgse ideekavandi esitamine)
2. mai (projekti esitamine)

LISAINFO

Noorte osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.

Fondist oodatakse raha taotlema nii tegutsevaid osaluskogusid, alustavaid noorte aktiivgruppe, kui ka noorteühendusi, kes otseselt arendavad ühiskondlikku osalust.

Fondi toetussummadel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt jäävad need 1000€ juurde.

2022. aasta taotlusvoorude tähtajad on veel selgumisel.

Noorte osaluse fondi elluviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.

LISAINFO

Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp

Harjumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Harju maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.
Harjumaa ekspertgrupp toetab Harju maakonnas elluviidavaid või harjumaalaste poolt (v.a Tallinn) taotletavaid projekte ja maakondlike loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust.

Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp projekte järgmistes valdkondades:

  • maakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte;
  • maakonna kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist;
  • maakonnas tegutsevaid kunstiliikide ja spordialade harrastajaid või harrastajate gruppe;
  • maakonnas tegutsevaid väljapaistvaid kultuuri- ja sporditegelasi.

Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

LISAINFO

Maakondlikud arenduskeskused

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Annavad infot, kuhu võiks veel raha saamiseks pöörduda.

LISAINFO

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID