Projektikonkurss “Ideeviit”

Hetkel on projektikonkursi „Ideeviit“ sisu ja vorm uuendamisel ning noortele vanuses 7-26 avaneb võimalus taotlemiseks 2021. aasta II pooles. Uuendamise eesmärk on pakkuda senisest veelgi mugavamat taotluskeskkonda ja pakkuda tuge eelkõige just nende piirkondade noortele, kus seni on olnud väiksemad võimalused seoses noortealgatuste toetamisega. Samuti muutuvad voorude fookused senisest konkreetsemaks, et noored panustaksid üle-eestiliselt üheskoos konkreetsete kitsaskohtade lahendamisele.

Ideeviit pakub projektide arendamiseks nõustamist, tuge ja rahalisi vahendeid. Ideeviita rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

LISAINFO

Noorte osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.

2021. aastal on fondi taotlustähtajad:

  • 15.  veebruaril;
  • 12. aprillil;
  • 12. juulil;
  • 13. septembril.

Noorte osaluse fondi elluviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.

LISAINFO

Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp

Harjumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Harju maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.
Harjumaa ekspertgrupp toetab Harju maakonnas elluviidavaid või harjumaalaste poolt (v.a Tallinn) taotletavaid projekte ja maakondlike loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust.

Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp projekte järgmistes valdkondades:

  • maakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte;
  • maakonna kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist;
  • maakonnas tegutsevaid kunstiliikide ja spordialade harrastajaid või harrastajate gruppe;
  • maakonnas tegutsevaid väljapaistvaid kultuuri- ja sporditegelasi.

Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

LISAINFO

Maakondlikud arenduskeskused

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Annavad infot, kuhu võiks veel raha saamiseks pöörduda.

LISAINFO

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID