Üle-eestiline noorsootöö nädal 12 leidis aset 7.-13. novembrini 2022. Sel aastal oli noorsootöö nädala fookuses loovus ja eneseareng. Loovus on käivitav jõud mitmesuguste noortele oluliste teemavaldkondade arendamiseks ja probleemide lahendamiseks, toetades seeläbi ka enesearengut, uute kogemuste saamist ja kogetu enda kasuks tööle panemist.

2022.aasta noorsootöö nädala teavitustegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

2022. aasta oli nimetatud Euroopas noorte aastaks. Aasta tunnustab ja tõstab esile noored, kes on saanud hakkama Covid-19 pandeemiast põhjustatud väljakutsetega. Noortele ja noortega koos luuakse üle Euroopa võimalusi olulistel teemadel kaasa rääkimiseks ning toimuvad mitmesugused sündmused, kampaaniad ja festivalid.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas 2021. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus, et 2022. aasta peaks olema pühendatud noortele, sest nad on ohverdanud teiste hüvanguks palju. Seega esitas komisjon oktoobris kaasseadusandjatele ametliku ettepaneku nimetada 2022. aasta Euroopa noorte aastaks.

Tihedas koostöös Euroopa Parlamendi, liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, noorteorganisatsioonide ja noorte endiga koordineerib komisjon 2022. aasta jooksul mitmesuguseid tegevusi. Aasta loob noortele võimaluse kaasa rääkida ja osaleda just nendes teemades, mis on noorte jaoks olulised, ja mis panustavad noorte ning seeläbi Euroopa tuleviku kujundamisse. Oluliste fookustena on esil haridus ja koolitus, tervis ja vaimne tervis, kliima ja keskkond, digitaliseerumine, kultuur, rahvusvahelised võimalused, noorsootöö võimaluses osalemine ja noorsootöö väärtustamine, töövalmiduse toetamine ning mitmed muud teemad.

“Loovate noorte loovate tegevuste” eesmärk on toetada noorte loovuse ja enesearengut, andes noortele võimaluse ellu viia noortekeskuses teistele noortele infotegevusi ja -sündmusi, sh ka tegevusi, mis toetavad teisi noori isikliku elu kujundamisel ja tuleviku planeerimisel.

 


 

7.-11. november tegutsesid noored Püünsi keskuses abinoorsootöötajatena. Püünsi Noortekeskuses tegutsesid 7 noort, kes viisid ellu vabalt valitud noorsootöö tegevusi teistele noortele, mis toetaks noorte loovuse arengut, sh noorte isikliku elu kujundamist ja tuleviku planeerimist. 7. novembril toimus maleturniir, 8. novembril pannkookide küpsetamine, 9. novembril Kahoot!, 10. novembril pulgakookide küpsetamine ja 11. novembril filmiõhtu.

Sarnaselt Püünsi keskusele tegutsesid 21.-25. november noored Viimsi keskuses abinoorsootöötajatena. Viimsi Noortekeskuses tegutsesid 4 noort, kes viisid ellu vabalt valitud noorsootöö tegevusi teistele noortele, mis toetaks noorte loovuse arengut, sh noorte isikliku elu kujundamist ja tuleviku planeerimist. 21. november toimus filmiõhtu, 22. november Anetti töötuba: särkide värvimine, 23. november oma lemmik eseme tutvustus ning 24. november Liisbetiga kokkamine: küpsiste valmistamine.

Tegevuste jooksul olid abikäteks ka keskustes töötavad noorsootöötajad, kes toetasid noori nii mõtete kui ka tegudega, vastavalt noorte huvile ja vajadustele. Noorsootöötajate põhirolliks oli olla mentor, mida noored ka tajusid. Tegevuste lõppedes või paari nädala jooksul analüüsisid noorsootöötajad koos noortega toimunud päeva ning ellu viidud noorsootöö tegevust STARR-meetodil.

Lähtuvalt noorte koostatud STARR-meetodil põhinevatest analüüsidest valmistati ““Abinoorsootöötajate kontseptsioon”, mis käsitleb abinoorsootöötajate kontseptsiooni rakendamist avatud noortekeskustes, sh juhendmaterjalis kirjeldatakse võimalikke tegevusi, mida pakkuda noortele, kel oli valmidus olla abinoorsootöötajaks keskuses. Samuti toodi juhendmaterjalis välja, kuidas toetab abinoorsootöötajate noorsootöötaja elukutse populariseerimist noorte seas.

Projektitegevuste elluviimine toetas noorte loovust, rohe- ja digipöörde pakutavate võimaluste tutvustamist, aitas kujuneda aktiivseteks ja kaasatud kodanikeks ning propageerida noortele pakutavaid võimalusi. Samuti toetas projekt noorsootöötaja ameti väärtustamise ja atraktiivsuse kasvu. Noortel oli võimalik kaasa rääkida tegevuste planeerimisel, viia tegevusi ellu, sh mõtestada õpikogemust. Samuti keskenduti tegevuste elluviimisel rohe- ja digipöördele ning pööretest lähtuvate vahendite kasutamisele.

Noored said mentorlust noorsootöötajatelt, sh oli noortel võimalik kasutada nii Haabneeme kui ka Püünsi keskuse ruume ja vahendeid tegevuste elluviimiseks. Noored arendasid loovust ja väljendusvõimalusi läbi ühistegevuste, mida viisid ellu vabatahtlikult. Samuti oli noortel võimalik arendada ideid ning katsetada turvalises keskkonnas ideede elluviimist, sh panustada juhendmaterjali loomisse. Seekaudu julgustati noorte ettevõtlikkust, loovust ja ideede kasvamist.


“Loovate noorte loovaid tegevusi” rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.


Lisainfo:

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskus | Juhataja
info@viimsinoortekeskus.ee

Uudised & teated

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.