“Noorte oma eelarve” mõistes:

 

 • noor on 7-26aastane füüsiline isik, kes õpib Viimsi vallas tegutsevas haridusasutuses ja/või elab rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas.
 • mentor on noortekeskuse noorsootöötaja või noortekeskuse poolt määratud isik, kes aitab noorel tegevusi planeerida, seada eesmärke, viia ellu idee või toetusega kaasnevaid tegevusi, jälgib eelarvet, tagasisidestab ja toetab noore tegevust projekti läbiviimisel ning aruande koostamisel.
 • idee on ettepanek tegevuseks, mida noor viib ellu koostöös mentoriga.
 •  toetus on 18-26aastasele noorele eraldatud rahaline eraldis, mille abil toimub toetatava tegevuse elluviimine taotleja poolt koostöös mentoriga.

“Noorte oma eelarvest“ toetatakse noorte omaalgatuslike ideede elluviimist ideede ja toetuste kaudu. Järgmise vooru tähtaeg juba 1aprill 23.59.

„Noorte oma eelarve“ eesmärkideks on:
  1) aidata kaasa Viimsi noorte omaalgatusele ja iseseisva tegevuse soodustamisele;
  2) luua Viimsi noortele võimalus ellu viia noori ja kogukonda arendavaid ideid ning suurendada noorte osalust Viimsi valla arengus;
  3) suurendada noorte omaalgatuse, projektikirjutamise, -elluviimise ja -aruandluse koostamise oskuseid.

Taotlemine

 • „Noorte oma eelarve“ esimeses voorus oodatakse ideid ja taotlusi 1. aprilliks 2024 kell 23.59 meilile info@viimsinoortekeskus.ee
 • Noortel vanuses 7-26 on võimalik esitada ideid, mida viiakse koos ellu mentoriga.
 • Noortel vanuses 18-26 on võimalik taotleda toetust, mille korral eraldatakse rahaline toetus noorele ning tegevuse elluviimine toimub taotleja poolt kootöös mentoriga.
 • Idee või toetuse taotluse vorm on vaja esitada kinnitatud vormil.
 • Ühe idee või toetuse taotluse jaoks saab taotleda kuni 1000 eurot.
 • Idee vorm
 • Toetuse vorm

Idee esitamise tingimused

Ideed saab esitada:

 

 • avaliku ürituse korraldamiseks;
 • ühistegevuseks noortele, nt seminarid, koolitused, töötoad jms;
 • koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte, noortegruppide või noorteorganisatsioonidega, nt ühistegevused, koolitused, seminarid, kontsertid, võistlused jms;
 • informatsiooni jagamiseks, nt teavitustöö, infopäevad, flaierid, lehed, kuulutused, veebikeskkonnad jms;
 • loomingulise tegevuse kajastamiseks, nt raamatud, luulekogud, trükised jms;
 • erandjuhul kindla asja soetamiseks, mis on üldkasutatav ning mida läheb vaja idee läbiviimiseks. Soetatud esemed jäävad peale idee elluviimist noortekeskuse kasutusse.
Idee esitamiseks peab noor täitma idee vormi ja edastama selle meilile info@viimsinoortekeskus.ee

Toetuse taotlemise tingimused

Toetust saab taotleda:

 

 • avaliku ürituse korraldamiseks;
 • ühistegevuseks noortele, nt seminarid, koolitused, töötoad jms;
 • koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte, noortegruppide või noorteorganisatsioonidega, nt ühistegevused, koolitused, seminarid, kontsertid, võistlused jms;
 • informatsiooni jagamiseks, nt teavitustöö, infopäevad, flaierid, lehed, kuulutused, veebikeskkonnad jms;
 • loomingulise tegevuse kajastamiseks, nt raamatud, luulekogud, trükised jms;
 • erandjuhul kindla asja soetamiseks, mis on üldkasutatav ning mida läheb vaja idee läbiviimiseks. Soetatud esemed jäävad peale idee elluviimist noortekeskuse kasutusse.
Toetuse taotlemiseks peab noor täitma toetuse taotlemise vormi ja edastama selle meilile info@viimsinoortekeskus.ee

Aruandlus

Aruandesse on märgitud:
 • taotleja ees ja perekonnanimi;
 • e-posti aadress ja telefoninumber;
 • projekti pealkiri;
 • tegevuse toimumise periood;
 • ülevaade eesmärgi saavutamisest;
 • projekti tulemused ja ülevaade teavitustegevustest;
 • kasutatud summad koos eelarve selgituste ja arvetega.

Aruande vorm edastatakse noortekeskuse poolt valituks osutunud projektidele.

NB! Aruande esitamata jätmise korral ei ole idee esitajal või taotlejal aruande esitamiseni võimalik osaleda järgnevates voorudes.

Ideede ja taotluste hindamine

 • Tähtajaks laekunud ideid ja taotlusi hindab viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad igast noortekeskuse üksusest noorsootöötaja, igast noortekeskuse üksusest noorte esindaja ja Viimsi Noortevolikogu esindaja.
 • Komisjoni esimene koosolek toimub hiljemalt 8. aprillil. Koosolekul hinnatakse projekti vastavust selle eraldamise eesmärkidele ja tingimustele ning idee esitajale või taotlejale edastatakse esmane tagasiside koos täiendusettepanekutega.
 • Komisjoni heaks kiidetud projektid laetakse üles noortekeskuse juhataja käskkirjaga määratud keskkonda, kus on võimalik nädala jooksul projektidele hääli anda.
 • Valituks osutuvad projektid, mis saavad enim hääli ning mahuvad vooru eelarvesse.
 • Hääletamise lõppedes kinnitatakse projektide paremusjärjestus komisjoni ettepanekul noortekeskuse juhataja käskkirjaga, millest teavitab noortekeskus taotlejaid ja ideede esitajaid 5 päeva jooksul. Projektide elluviimine toimub paremusjärjestuse alusel.
 • Elluviimisele ettenähtud projekti(de) lühitutvustus avaldatakse noortekeskuse koduleheküljel viimsinoortekeskus.ee/uudised/.