Viimsi Noortekeskus on alates 2019. aastast Viimsi Vallavalitsuse hallatav asutus. Noortekeskuse tegevuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ja suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. 

Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele. 

Noortekeskuse põhiülesandeks on avatud noorsootöö meetodil erinevate huvidega laste ja noorte (7-26 aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noorte kaasamine tegevuste planeerimisel, noortes vastutuse kasvatamine oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas otsuste tegemisel, koostöö arendamine erinevatel tasanditel ning noorte õiguste kaitse.  

Noortekeskused tegutsevad noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Meie kesksed tegevused on kontakttöö noortega, huvitegevuse korraldamine, noortele suunatud tegevuste teostamine ja arendava keskkonna loomine.  

Igapäevaselt toimub noortekeskustes mitmeid noortele suunatud tegevusi: töötoadväljasõidud, võistlused, mängud, üritused, huviringidLisaks jagatakse noorteinfotkaasatakse noori erinevatesse projektidesse nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ning toetatakse Viimsi Noortevolikogu tegemisi. Koostöös Viimsi Vallavalitsusega korraldatakse Viimsi Õpilasmalevat.

Noortekeskuse registreeritud asukoht on Harjumaa, Haabneeme, Randvere tee 9.

Noortekeskuse üksused asuvad kahes eraldi kohas: 
Viimsi Noortekeskus asukohaga Haabneeme alevik, Randvere tee 9
;
 
Püünsi
 Noortekeskus asukohaga Püünsi küla, Kooli tee 33.
 

Noortekeskuse külastamine ja privaatsuspoliitika

Noortekeskusesse on oodatud kõik Viimsi noored vanuses 7 – 26. Kasutame külastajate registreerimiseks Eesti ANK Logiraamatut.

Logiraamatu kaudu kogutud isikuandmeid kasutame statistika tegemiseks, noortekeskuse teenuse parendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks. Esmakordsele külastajale luuakse noortekeskuses kasutaja. Kasutaja tegemiseks on vajalik ees- ja perekonnanimisünnipäev ning vähemalt ühe vanema kontakt. Edaspidi registreerib noor külastuse igal korral kasutajanime alusel.  

Tulenevalt isikukaitse andmete seadusest kogub noortekeskus noorte andmeid vormi kaudu, mis on vaja allkirjastatuna tuua noortekeskusesse. Vormi on võimalik alla laadida koduleheküljelt ning küsida ka noortekeskusest paberkujul. 

NB! Alates 27. septembrist 2021 on võimalik noortel Viimsi noortekeskuses teenust tarbida, kui noortekeskusele on esitatud andmete töötlemise nõusoleku vorm, mis on (digi)allkirjastatud eestkostja poolt.

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID