Viimsi Noortekeskus on Viimsi Vallavalitsuse hallatav asutus, mis loodi aastal 2019.


Noortekeskuse tegevuse eesmärk
on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ja suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. 

Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele. 

Noortekeskuse põhiülesandeks on avatud noorsootöö meetodil erinevate huvidega laste ja noorte (7-26 aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noorte kaasamine tegevuste planeerimisel, noortes vastutuse kasvatamine oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas otsuste tegemisel, koostöö arendamine erinevatel tasanditel ning noorte õiguste kaitse.  

Noortekeskus tegutseb noorte huve ja vajadusi silmas pidades, mistõttu pakutakse noortele noortele enesetäienduse, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi, vahendatakse noortele suunatud informatsiooni, algatatakse ja osaletakse(koostöö)projektides, toetatakse Viimsi Noortevolikogu tegevust ning korraldatakse koostöös Viimsi Vallavalitsusega Viimsi Õpilasmalevat.

 

Noortekeskuse registreeritud asukoht on Harjumaa, Haabneeme, Randvere tee 9.


Noortekeskuse üksused asuvad kolmes eraldi kohas: 

Viimsi Noortekeskus asukohaga Haabneeme alevik, Randvere tee 9;
 
Püünsi Noortekeskus asukohaga Püünsi küla, Kooli tee 33;
Randvere Noortetuba asukohaga G. H. Schüdlöffeli tee 4.

Noortekeskuse külastamine ja privaatsuspoliitika

Noortekeskusesse on oodatud kõik Viimsi vallas elavad ja õppivas noored vanuses 7 – 26 (k.a). Noortekeskuse külastajate registreerimiseks kasutatakse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse elektroonilist seiresüsteemi Logiraamatut.

Logiraamatu kaudu kogutud isikuandmeid kasutatakse statistika tegemiseks, noortekeskuse teenuse parendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks. Esmakordsele külastajale luuakse noortekeskuses kasutaja. Kasutaja tegemiseks on vajalik ees- ja perekonnanimisünnipäev ja lapsevanema/eestkostja kontaktandmed. Edaspidi registreerib noor külastuse igal korral kasutajanime alusel.  

 

Tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest kogub noortekeskus noorte andmeid vormi kaudu, mis on vaja allkirjastatuna tuua noortekeskusesse. Vormi on võimalik alla laadida koduleheküljelt ning küsida ka noortekeskusest paberkujul. 

 

NB! Alates 27. septembrist 2021 on võimalik noortel Viimsi Noortekeskuses teenust tarbida, kui noortekeskusele on esitatud andmete töötlemise nõusoleku vorm, mis on (digi)allkirjastatud lapsevanema/eestkostja poolt.

Uudised & teated

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.